Begroting 2020-2023

02. Veiligheid en Handhaving

Wat zijn de ontwikkelingen?

Het ‘Raadsprogramma 2018–2022’ bevat heldere aandachtspunten over ‘Veilig leven in de Utrechtse Heuvelrug’. Deze aandachtspunten zijn met de gemeenten Veenendaal, Renswoude, Rhenen en Wijk bij Duurstede verwerkt in een ‘Integraal Veiligheidsplan 2019-2020’ (IVP). Ondanks de structurele gemeentegrensoverschrijdende samenwerking is en blijft lokaal maatwerk mogelijk.
Hieronder vermelden wij relevante ontwikkelingen op dit gebied.

Ondermijning
Ondermijning isin het IVP benoemd als een gezamenlijke prioriteit. Wij formuleren in 2020 een lokaal plan van aanpak ter voorkoming en bestrijding van ondermijning. Doel is de verwevenheid tussen boven- en onderwereld te minimaliseren. Op basis van de huidige middelen en capaciteit stellen wij slimme oplossingen en maatregelen voor om de bewustwording en bestuurlijke weerbaarheid in onze gemeente te vergroten. Binnen dit thema komt er komend jaar specifiek aandacht voor onder andere de aanpak van permanente bewoning op recreatieterreinen en leegstandvan woningen en panden.

Integraal Veiligheidsplan (IVP)
Het gemeenschappelijke IVP is lokaal uitgewerkt in Uitvoeringsprogramma IVP 2019 – 2020.
Hierin staan concrete acties voor komend jaar. Wij geven met de in ons uitvoeringsprogramma geformuleerde acties en maatregelen prioriteit aan vier lokale thema’s.
Wij zetten gestructureerd in op:
- High Impact Crimes (woninginbraken) en veelvoorkomende criminaliteit verder voorkomen,
- verkeersveiligheid verbeteren en
- de gezamenlijke preventieve focus versterken ten aanzien vanjeugd en veiligheid.

Zorg en Veiligheid
Het domein Zorg en Veiligheid is sterk in ontwikkeling. In onze aanpak voor personen met verward gedrag werken we samen met gemeente De Bilt. Centraal staat de uitvoeringspraktijk vernieuwen door leer- werkbijeenkomsten en  integrale intervisie te organiseren voor alle professionals in het werkveld. Hiervoor ontvangen wij een tweejarige subsidie van ZonMw, een organisatie die onderzoek en innovatie stimuleert op het terrein van gezondheid en zorg (zie ook programma 5).

Wet verplichte GGZ
Dit verbinden we met de invoering van de per 1 januari 2020 in werking tredende 'Wet verplichte GGZ'. Deze wet is de opvolger van de ‘Wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen'. Dit maakt het mogelijk om mensen in verband met psychiatrische problematiek gedwongen te laten opnemen en te behandelen. Het zwaartepunt verschuift van opname naar behandeling. Familie en naasten worden beter betrokken. De rechten van de patiënt zijn beter gewaarborgd en er is aandacht voor de samenwerking tussen GGZ en gemeenten (zie ook programma 5).

Veiligheidsregio Utrecht
De Veiligheidsregio Utrecht kent regionaal geen nieuwe ontwikkelingen. De komende periode is voornamelijk beleidsarm. Desondanks worden lokale prioriteiten en ontwikkelingen in nauwe samenwerking opgepakt. Wij passen in 2020 de regionaal vastgestelde gebruikersovereenkomsten toe op alle brandweerposten binnen onze gemeente. Daarnaast werken wij in een projectteam, bestaande uit de provincie Utrecht, de VRU en de gemeente Woudenberg, gestructureerd aan het waarborgen van de veiligheid op en rondom het Henschotermeer bij natuurbranden.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 4.192

3,6 %

Baten

€ 51

0,0 %

ga terug