Begroting 2020-2023

Bedrijfsvoering

Inleiding

Om de programma’s in de programmabegroting te realiseren is goede bedrijfsvoering nodig. De bedrijfsvoering blijven we doorontwikkelen zodat deze te allen tijde past bij een moderne netwerkorganisatie. In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de stand van zaken van en de beleidsvoornemens voor de bedrijfsvoering voor zover deze nog niet in andere programma’s genoemd zijn. Het financiële deel van de bedrijfsvoering vindt u in het overzicht overhead. Participatie en communicatie vindt u in programma 1. Facilitaire beleidsvoornemens en de ontwikkeling van zaakgericht werken staan beschreven in programma 3 en beleidsvoornemens voor informatisering en informatiebeveiliging vindt u in de volgende paragraaf. Deze paragraaf bevat de beleidsvoornemens ten aanzien van organisatie en personeel.
In het eerste kwartaal van 2019 is de benchmark Vensters voor Bedrijfsvoering uitgevoerd om de personele inzet te vergelijken met andere gemeenten. Deze benchmark liet zien dat we al een compacte - sobere - organisatie zijn en dat er daarnaast enkele grote risico's zijn op inzetbaarheid (en daarmee productiviteit) van onze medewerkers. Denk hierbij aan vergrijzing, een hoog ziekteverzuim en weinig ruimte voor flexibiliteit door een hoge bezettingsgraad.

ga terug