Begroting 2020-2023

01. Bestuurlijke Zaken

Wat zijn de ontwikkelingen?

Implementatie Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
Vanaf 1 januari 2020 wordt de rechtspositie van ambtenaren gelijk aan die van het bedrijfsleven. Dat wil zeggen dat ambtenaren dan ook onder het private arbeidsrecht gaan vallen. Dit heeft onder andere gevolgen voor de aanstelling, de cao, het ontslag en beroepsmogelijkheden van medewerkers. In 2020 wordt een personeelshandboek opgesteld passend bij de bedrijfsvoering van de gemeente.

Regionale samenwerking (U10)
In 2020 is de inzet om de netwerksamenwerking tussen de deelnemende partners van de U10 (zowel ambtelijk als bestuurlijk) verder vorm te geven en te concretiseren. Een intensief traject waar aan gewerkt wordt, is het Ruimtelijk Economische Programma. Dit wordt opgesteld in U10-verband.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 2.364

2,1 %

Baten

€ 75

0,1 %

ga terug