Begroting 2020-2023

04. Ruimte, Cultuurhistorie, Monumenten en Natuur

Wat zijn de ontwikkelingen?

Wonen
Wonen blijft onverminderd een belangrijk onderwerp in onze gemeente. In onze Woonvisie hebben we onszelf ten doel gesteld 145 woningen op jaarbasis te realiseren. De druk op de woningmarkt is hoog en vraagt om creatieve en flexibele oplossingen. Regionaal werken we samen in de U10 aan onder andere het Ruimtelijk Economisch Programma (REP) en de Woondeal.
Lokaal werken we aan de uitvoering van onze Woonvisie 2018-2022 waarbij we focussen op de speerpunten:

  • Woningmarkt in beweging
  • Thuis in de wijk
  • Duurzaam wonen

Woningmarkt in beweging
We stellen een Nota inbreidingslocaties op waarbij we de hulp van inwoners vragen. Met deze nota maken we inzichtelijk waar in de periode tot circa 2030 binnen de rode contouren nieuwbouw mogelijk is of kantoorlocaties getransformeerd kunnen worden om in de vraag naar nieuwe woningen te voorzien.
We adviseren actief op nieuwe bouwprojecten waarbij we, waar mogelijk, nieuwe bouw- en woonvormen stimuleren. De nieuwe uitgangspunten van het woonbeleid gebruiken wij als input voor de Omgevingsvisie.

Thuis in de wijk
De huisvesting van bijzondere doelgroepen vraagt om veel inzet. Door de toenemende vergrijzing is er een groeiende behoefte aan woonruimte voor senioren. Bij bouwplannen wordt daarom geadviseerd om levensloopbestendig te bouwen. Daarnaast huisvesten we nieuwkomers en mensen die uitstromen uit (jeugd)zorginstellingen.

Duurzaam wonen
We werken aan een klimaatneutrale gemeente, onder andere door aardgasvrije wijken te realiseren. Met onze woningcorporaties maken we prestatieafspraken om de sociale woningvoorraad te verduurzamen. In de regio U10 werken we aan een Regionale energiestrategie (RES).

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is een uniek samenwerkingsverband van ruim 30 partners. Bewoners, (landgoed)eigenaren, terreinbeherende organisaties, ondernemers, gemeenten en provincies werken samen om dit bijzondere gebied te beschermen en te versterken. Samen hebben zij hun ruimtelijke ambities voor het gebied verwoord en vertaald naar een samenwerkingsagenda met concrete projecten. Om de samenwerking kracht bij te zetten wordt de samenwerking momenteel vertaald in een nieuwe governance- en financieringsstructuur. In de ombuiging verwerkt in deze begroting wordt hierop geanticipeerd en wordt uitgegaan van het behoud van structurele deelname aan het Nationaal Park met een afbouwende projectbijdrage.

Cultuurhistorische waardenkaart
Wij ronden de cultuurhistorische waardenkaart af. Dit is een digitale kaart met daarop cultuurhistorisch waardevolle objecten in onze gemeente, voorzien van beleidsregels. De provincie Utrecht heeft subsidie verleend voor 50% van de kosten. Een actuele digitale cultuurhistorische waardenkaart is een belangrijke bouwsteen voor het Omgevingsplan. Hierin worden cultuurhistorische waarden meegenomen op basis van de Omgevingswet.

Monumenten en duurzaamheid
Wij bekijken hoe we monumenten op een passende manier kunnen verduurzamen. Doel is het energieverbruik te verlagen en tegelijk het comfort te verhogen. Wij hebben hierbij oog voor de cultuurhistorische waarde en leveren daarom maatwerk. Tegelijk streven wij naar goede verduurzamingsoplossingen op de lange termijn, die geen bouwfysische problemen opleveren.
Wij verwerken de oplossingen voor verduurzaming in een brochure voor eigenaren van monumenten en historische panden in beschermde dorpsgezichten.

Herbestemming Marinierskazerne Doorn
Na vaststelling van het concept ontwikkelkader in maart 2018 heeft de staatssecretaris op verzoek van de Tweede Kamer besloten  de werkzaamheden rond de bouw van de Marinierskazerne in Vlissingen stil te leggen. Om die reden hebben wij de participatie-activiteiten voor het ontwikkelingskader opgeschort totdat de activiteiten voor de bouw van de kazerne in Vlissingen weer worden opgestart. In juni 2019 heeft de staatssecretaris de Tweede Kamer gemeld de aanbesteding opnieuw op te schorten tot juni 2020. Tussentijds heeft de raad in mei 2019 het standpunt ingenomen dat de gemeente het terrein van de Marinierskazerne hard nodig heeft om een dorpse en duurzame woonwijk te realiseren. Onduidelijk is of we in 2020 het proces van de participatie opnieuw - ondanks onze inspanningen om de besluitvorming hierover te forceren en versnellen - kunnen opstarten.

Omgevingswet
We zetten onze werkzaamheden in het programma Implementatie Omgevingswet voort. In 2020 zetten we grote stappen in het opstellen van de Omgevingsvisie. We schrijven een uitvoeringsstrategie hoe het tijdelijke Omgevingsplan vanaf 2021 om te vormen tot een definitief Omgevingsplan. De raad heeft de mogelijkheid om straks activiteiten en/of gebieden aan te wijzen waarvoor participatie verplicht is voordat een omgevingsvergunning kan worden aangevraagd.
In 2020 wordt hierover een voorstel aan de raad voorgelegd.

Biodiversiteit
Wij spannen ons in voor behoud en vergroting van biodiversiteit. Wij zoeken daarbij naar koppeling met andere doelen zoals onderwijs en recreatie en sluiten aan bij initiatieven van onze gebiedspartners zoals de provinciale regeling voor Kleine landschapselementen. Ook zetten we in natuurinclusieve landbouw en lokaal geproduceerd voedsel.

Bomenverordening
In 2020 evalueren wij de huidige bomenverordening. Hierbij zetten wij in op de mogelijkheden om de verordening te optimaliseren met aandacht voor de herplantplicht en het groenstructuurplan. 

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 2.979

2,6 %

Baten

€ 44

0,0 %

ga terug