Begroting 2020-2023

07. Onderwijs(huisvesting), Jeugdbeleid en Kinderopvang

Wat zijn de ontwikkelingen?

  • Inleiding

In dit programma krijgt een deel van de transformatie in het sociale domein vorm. Voor een verdere toelichting op de doelstellingen en het plaatje van de piramide verwijzen wij u naar de inleiding van programma 5. Daarnaast vallen onder dit programma de wettelijke taken op het terrein van onderwijs.

We werken met het model van de piramide van eigen kracht. In de top zien we de individuele voorzieningen. In het middenstuk de collectieve voorzieningen en de toegang tot de zorg en ondersteuning en in het onderste deel de versterking van de sociale structuren in onze dorpen.
De integrale doelstellingen zijn opgenomen in programma 5.

In bijgaand schema ziet u in welke programma’s de onderdelen van de transformatie staan. Daarnaast valt een klein deel van de activiteiten ook onder de programma’s 3, 4 en 9.

  • Verdere opgaven

Jeugdagenda
Wij werken samen met ouders en betrokken kindpartners in de jeugd(zorg), onderwijs, sport, cultuur en welzijn verder aan de lokale Jeugdagenda. Het doel hiervan is een integrale samenwerking met de lokale partners.

Herijking onderwijsachterstandenbeleid
In 2019 is op basis van het nieuwe landelijke onderwijsachterstandenbeleid het lokale onderwijsachterstandenbeleid herijkt. Het nieuwe beleid gaat per augustus 2020 in. We zetten in op de kwaliteit van voorschoolse educatie verhogen, de doelgroep beter bereiken, voorschoolse educatie aanbieden daar waar de achterstand het hoogste is en de ouderbetrokkenheid vergroten. Hiermee realiseren we ook de vastgestelde ombuiging in de Kadernota.
We zetten in op een samenwerkingsconvenant met de partners kinderopvang, onderwijs en bibliotheek om het onderwijsachterstandenbeleid te versterken.

Aanbesteding leerlingenvervoer
In 2020 worden de regionale contracten leerlingenvervoer geëvalueerd, ter voorbereiding van een verlenging of nieuwe inkoop. Hierbij overwegen we de mogelijke implementatie van de OV-app, een app die het gebruik van openbaar vervoer door leerlingen ondersteunt.

Herijking Integraal Huisvestingsplan
In 2019 is het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) herijkt. In 2020 wordt hier uitvoering aangegeven in concrete projecten.

Lopende projecten: Renovatie CBS De Zonheuvel (Driebergen)
In juni 2019 is het schoolbestuur De Oorsprong gestart met een duurzame renovatie van het schoolgebouw van De Zonheuvel tot een aardgasvrij en fris schoolgebouw. De renovatie voldoet aan de uitgangspunten voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Volgens planning wordt de renovatie begin 2020 opgeleverd. Voor dit project ontvingen wij van het Ministerie van BZK een subsidie van € 350.000,- .

Lopende projecten: MFA Maarn (multifunctionele accommodatie)
In het project MFA Maarn wordt in de voorbereidingsfase de vervangende huisvesting van
De Ladder en De Meent bezien, samen met de huisvesting van kinderopvang De Trommelaar.

Uitvoering speelplaatsenbeleid
Binnen de geldende kaders worden mogelijkheden bekeken om speelplaatsen te verplaatsen naar kindrijke buurten en speelplaatsen te combineren met schoolpleinen en sportaccommodaties.
Waar mogelijk benutten wij inwonersinitiatieven.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 5.050

4,4 %

Baten

€ 697

0,6 %

ga terug