Begroting 2020-2023

Structureel Saldo

Berekening structureel saldo

Voor het berekenen van het structurele saldo moeten de totale lasten en baten inclusief reservemutaties gecorrigeerd worden voor incidentele effecten. Dit geeft het volgende beeld:

(bedragen x € 1.000)

Presentatie van het structureel saldo

2020

2021

2022

2023

Saldo baten en lasten

1.705

2.816

75

825

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

-1.028

-2.196

14

8

Saldo na bestemming

677

620

89

833

Waarvan incidentele baten en lasten

20

-101

-16

0

Structureel saldo

657

721

105

833

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er de komende jaren sprake is van materieel evenwicht, oftewel van een positief, structureel saldo. Dit houdt in dat de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 aantonen dat de komende jaren de structurele lasten kunnen worden gedekt met structurele baten.

ga terug