Begroting 2020-2023

EMU-saldo

(bedragen x € 1.000)

EMU Saldo

Realisatie

Begroting

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1.

(+)

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c).

-6.205

-547

1.705

2.816

75

825

2.

(-)

Mutatie (im)materiële vaste activa

681

2.548

4.666

3.092

-804

1.917

3.

(+)

Mutatie voorzieningen

-324

-976

-748

-628

-260

-280

4.

(-)

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

697

-414

1.003

-5.153

0

0

5.

(-)

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa

742

0

0

0

0

0

Berekend EMU-saldo

-8.649

-3.658

-4.712

4.250

619

-1.372

ga terug