Begroting 2020-2023

08. Economie, Recreatie en Toerisme

Wat zijn de ontwikkelingen?

Ontwikkelingen
Wij voeren het programma Economische Ontwikkeling verder uit samen met ondernemers.
In dit kader gaan we door met de Retailparagraaf uitvoeren, de gastvrijheid verbeteren voor toeristen en  de ontwikkeling naar duurzame bedrijfsvoering faciliteren .
De concrete projecten hiervoor komen in het uitvoeringsprogramma Economische Ontwikkeling voor 2020. Dit programma stellen we op samen met de partners, op basis van het besluit op de Kadernota.
Met het opstellen van het nieuwe uitvoeringsprogramma bespreken we ook met de partners of onderstaande speerpunten en acties nog aansluiten bij de actuele opgave. Hierover informeren wij u met een raadsinformatiebrief eind 2019.

  • Concrete projecten die al bekend zijn:

Actualisatie marktverordening
Met de kennis uit de nieuwe marktcommissies passen we de marktverordening aan. Dit gaat zowel om praktische zaken van de markt, als achterliggende processen zoals vergunningverlening en kostendekkendheid. Doel is de markt aantrekkelijk te houden als aanvulling op het voorzieningenniveau voor onze inwoners.

Ondernemersevent
De opzet van de Ondernemer van het Jaarverkiezing wijzigt. Daarmee wordt het meer een evenement voor en door ondernemers. Deze wijziging is het resultaat van de gezamenlijke evaluatie van de voorgaande edities.

Arbeidsmarkt en onderwijs
In regionaal U10-verband speelt de opgave verbinding onderwijs en arbeidsmarkt. Hier vragen we aandacht voor de opgave in onze regio voor de toeristisch recreatieve sector. Daarnaast is dit actief onderdeel van de reguliere gesprekken met de ondernemers.

Gastvrijheid
We blijven verder inzetten op de gastvrijheid van onze gemeente vergroten. Hiervoor werken we samen met de toeristisch recreatieve sector (o.a. Koninklijke Horeca Nederland, verblijfsrecreatie, Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, Regionaal Bureau voor Toerisme) aan het in beweging brengen van ideeën en initiatieven. Dit doen we aan de hand van vier thematafels: duurzame recreatie, toegankelijkheid van horeca en verblijf, toeristenbelasting en gastvrijheid.

Regionale samenwerking
Het Regionaal Bureau voor Toerisme Heuvelrug en Vallei verzorgt voor onze gemeente het lokaal gastheerschap en de regionale marketing en promotie. Er wordt ingezet op het aantal overnachtingen en de toeristische bestedingen in onze gemeente verhogen. Verder werken we samen met de provincie en regiogemeenten aan de vitalisering van de verblijfsrecreatie.

Forensenbelasting
Vanuit de ondernemers is er de wens om differentiatie in de forensenbelasting te realiseren.
De opbrengsten van de belasting moeten voor de gemeente wel hetzelfde blijven. We zijn met RECRON in gesprek over een voorstel voor een alternatieve heffingsmethodiek voor de forensenbelasting.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 725

0,6 %

Baten

€ 208

0,2 %

ga terug