Begroting 2020-2023

Geraamde incidentele baten en lasten

Om vast te kunnen stellen of er sprake is van structureel en reëel evenwicht is het belangrijk inzicht te hebben in welke baten en lasten incidenteel zijn en welke structureel. De algemene richtlijn bij het onderscheid tussen incidenteel en structureel is dat er sprake is van een incidenteel budget wanneer dit gedurende maximaal drie jaar beschikbaar wordt gesteld. In het hiervoor gepresenteerde totaaloverzicht van baten en lasten zijn zowel de structurele als de incidentele posten opgenomen. Onderstaand overzicht geeft alleen de incidentele baten en lasten weer die in de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 zijn opgenomen.

(Bedragen x € 1.000)

progr

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Incidentele lasten

1

Bestuurlijke zaken

0

0

0

0

2

Veiligheid en handhaving

55

0

0

0

3

Dienstverlening

0

0

0

0

4

Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur

35

35

23

0

5

WMO,Soc.zaken en minimabeleid

0

0

0

0

6

Welzijn, Cultuurh. bel. en Volksgezondh

0

0

0

0

7

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv.

0

91

0

0

8

Ec.zaken, recreatie en toerisme

0

0

0

0

9

Sport,incl. sportacc., kunst en cultuur

0

0

0

0

10

Verkeer en vervoer

175

85

0

0

11

Openbare Ruimte en Milieu

510

0

0

0

12

Middelen en ondersteuning

1.234

409

0

0

13

Alg Dekkingsmiddelen

0

0

0

0

14

Overhead

27

9

0

0

15

VPB

0

0

0

0

16

Onvoorzien

0

0

0

0

Totaal incidentele lasten

2.035

629

22

0

Incidentele baten

1

Bestuurlijke zaken

0

0

0

0

2

Veiligheid en handhaving

0

0

0

0

3

Dienstverlening

0

0

0

0

4

Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur

12

12

0

0

5

WMO,Soc.zaken en minimabeleid

0

0

0

0

6

Welzijn, Cultuurh. bel. en Volksgezondh

0

0

0

0

7

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv.

0

0

0

0

8

Ec.zaken, recreatie en toerisme

0

0

0

0

9

Sport,incl. sportacc., kunst en cultuur

0

0

0

0

10

Verkeer en vervoer

0

0

0

0

11

Openbare Ruimte en Milieu

0

0

0

0

12

Middelen en ondersteuning

3.079

2.718

0

0

13

Alg Dekkingsmiddelen

0

0

0

0

14

Overhead

0

0

0

0

15

VPB

0

0

0

0

16

Onvoorzien

0

0

0

0

Totaal incidentele baten

3.091

2.731

0

0

Saldo incidentele lasten en baten

1.056

2.102

-22

0

progr

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Waarvan verrekend met reserves

Onttrekkingen

4

Reserve woonkwaliteit

6

6

6

0

10

Reserve Stationsgebied

175

85

0

0

12

Reserve Algemene reserve

1.234

0

0

0

12

Reserve generatiepact

43

15

0

0

Totaal onttrekkingen

1.458

106

6

0

Toevoegingen

12

Reserve Algemene reserve

2.494

2.310

0

0

Totaal toevoegingen

2.494

2.310

0

0

Saldo verrekening met reserves

1.036

2.204

-6

0

Netto incidentele lasten en baten

-20

101

16

0

Voor het bepalen van het structurele begrotingssaldo is het ook van belang om aan te geven welke mutaties in de reserves structureel van aard zijn. In onderstaand overzicht zijn de structurele reservemutaties geduid.

(Bedragen x € 1.000)

progr

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Onttrekkingen

4

Reserve woonkwaliteit

30

30

30

30

4

Reserve onderhoud gebouwen

54

54

54

54

Totaal onttrekkingen

84

84

84

84

Toevoegingen

4

Reserve onderhoud gebouwen

76

76

76

76

Totaal toevoegingen

76

76

76

76

Saldo structurele reservemutaties

-8

-8

-8

-8

ga terug