Begroting 2020-2023

Uitgangspunten begroting 2020

Uitgangspunten begroting 2020

Algemeen

Uitgangspunt is reëel begroten (volledig, realistisch en haalbaar)

Structurele lasten worden gedekt door structurele baten

Voor de bepaling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt in de begroting uitgegaan van de meicirculaire 2019

De meerjarenraming is gebaseerd op constante lonen en prijzen;

Omslagrente:

grondexploitaties

2,09%

overige investeringen

1,90%

Stelpost onvoorzien (bedrag per inwoner)

€ 2,50

Aantal inwoners op 1 januari 2019 1)

49.515

inflatiecorrectie op basis van HICP 2)

2,55%

Met uitzondering van:

Wonen, rollen en vervoer

1,90%

Jeugd, WMO en Huishoudelijke hulp

1,61%

Loonontwikkeling:

Salarissen o.b.v. de verwachte CAO-ontwikkeling

3,00%

Sociale lasten o.b.v. gemiddelde stijging afgelopen jaren

1,50%

Bedragen voorzien van een plusteken (+) zijn voordelen (V), bedragen voorzien van een minteken (-) zijn nadelen

De onderstaande aanpassingen betreffen basisaanpassingen. Daarboven op kunnen nog aanpassingen komen naar aanleiding van bezuinigingen of (leges)tarieven die als kader een kostendekkendheidsgraad van 100% hebben.

Onroerende Zaak Belastingen

2,55%

Toeristenbelasting

2,55%

Forensenbelasting

2,55%

Hondenbelasting

2,55%

Precariobelasting 3)

0,00%

Marktgelden 4)

2,55%

Begraafrechten 4)

2,55%

Leges 4)

2,55%

Rente Kortlopende leningen

0,17%

Rente nieuw aan te trekken langlopende leningen

0,80%

Rioolrecht 4)

100% kostendekkendheid

Afvalstoffenheffing 4)

100% kostendekkendheid

1)

CBS-opgave van het aantal inwoners op 1 januari 2019

2)

We hanteren de HICP met als peildatum 1-2-2019.

De HICP is de geharmoniseerde index voor consumentenprijzen. Deze vertegenwoordigt een voor de Eurozone representatief “mandje” van goederen en diensten. zie http://nl.inflation.eu/inflatiecijfers/nederland/historische-inflatie/hicp-inflatie-nederland-2019.aspx

3)

Conform rechtspraak is de precario gemaximeerd op het prijspeil 2016.

4)

Uitgangspunt voor de tarieven is 100% kostendekkendheid. Voor een aantal specifieke tarieven is hier bewust van afgeweken.

ga terug