Begroting 2020-2023

Financiering

Inleiding

De wijze waarop gemeenten invulling moeten geven aan  de financieringsfunctie is geregeld in de wet Financiering decentrale overheden (wet Fido) en de wet Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo). Naast de regels bieden deze wetten ook kaders voor de beheersing van risico’s binnen de financieringsfunctie. Op lokaal niveau vertaalden wij de landelijke regelgeving in een treasurystatuut. In deze paragraaf gaan we in op de kasgeldlimiet, renterisiconorm, schuldontwikkeling en de rentekosten.

ga terug