Begroting 2020-2023

12. Middelen en Ondersteuning

Wat zijn de ontwikkelingen?

Afbouwen schuldpositie
In 2018 heeft de raad een amendement aangenomen om de schuldpositie niet boven de € 160 miljoen uit te laten komen en de schuld af te bouwen. Bij behandeling van de Kadernota 2020 heeft de raad besloten de uitvoering van dit amendement te temporiseren. Tegelijkertijd heeft de Raad het amendement Uitgangspunten Kadernota 2020-2023 opgenomen. In dit amendement wordt ook ingegaan op de schuldontwikkeling en de ambitie daarin om deze te stabiliseren en te verlagen. In 2020 heeft dit bestuurlijke prioriteit en wordt hier, samen met de raad, invulling aan gegeven.

Doorontwikkeling van de Planning- en controlcyclus
In de Kadernota 2019 heeft de raad besloten tot een verdere doorontwikkeling van planning en control te komen. Het doel is te komen tot een betere focus en sturing op hoofdlijnen. In 2019 is ingezet op het beknopter en begrijpelijker maken van de verschillende planning- en controldocumenten. De begroting 2020 is opgesteld met behulp van een planning- en controlinstrument. Deze maakt het mogelijk om, via internet, meer toegankelijke informatie op te stellen en informatie meer visueel te maken. Ook nodigt dit instrument uit beknoptere teksten te schrijven. In 2020 wordt aan de raad ook een geactualiseerde versie van de financiële verordening voorgelegd. Doelen hiervan zijn de financiële spelregels een plek te geven en waar mogelijk de planning- en controlcyclus verder te vereenvoudigen.

Vastgoed
Ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijke behoefte vragen om een nieuwe visie op vastgoed. Een belangrijk onderdeel is het planmatig op orde brengen van het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen. Hiervoor zijn meerjarenonderhoudsplannen gemaakt.

Eind 2017 is de ‘Visie op vastgoed’, inclusief de meerjarenonderhoudsplannen, ter beeldvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad heeft in mei 2018 ons college verzocht de financiële middelen hiervoor te vinden. In de meerjarenbegroting is op termijn budget opgenomen voor dit onderhoud.

Op het gebied van duurzaamheid is het de gemeentelijke ambitie in 2035 energieneutraal en in 2050 aardgasvrij te zijn. Hierover heeft de gemeenteraad op 12 oktober 2017 een motie aangenomen.
Vastgoed heeft hiervoor de uit te voeren duurzaamheidsmaatregelen voor onze vastgoedportefeuille in beeld gebracht. De financiële middelen zijn hiervoor nog niet ter beschikking gesteld.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 3.603

3,1 %

Baten

€ 4.024

3,5 %

ga terug