Begroting 2020-2023

Lokale heffingen

Inleiding

De Paragraaf Lokale Heffingen bevat op basis van het BBV de volgende onderdelen:

• Geraamde inkomsten.

• Beleid lokale heffingen.
• Overzicht op hoofdlijnen diverse heffingen conform geformuleerde uitgangspunten.
• Aanduiding lokale lastendruk.
• Beschrijving kwijtscheldingsbeleid.

De nota Lokale Heffingen is het beleidskader voor het heffen van belastingen en rechten. De lokale heffingen vormen jaarlijks een belangrijk onderdeel van onze inkomsten en zijn onderdeel van de gemeentelijke beleidsvrijheid. Er wordt onderscheid gemaakt in heffingen waarvan de besteding van de opbrengst vrij is (zogenaamd belastingen) en heffingen waarvan de besteding van de opbrengst gebonden is (zogenaamd rechten). In deze begroting onderscheiden wij de volgende heffingen:

(bedragen x € 1.000)


Omschrijving heffing

Primaire begroting 2019

Begroting 2019 na wijziging

Begroting 2020

Onroerendezaakbelastingen

10.127

10.127

12.163

Afvalstoffenheffing

5.262

5.262

5.892

Rioolheffing

5.602

5.602

6.028

Hondenbelasting

293

293

392

Forensenbelasting/ toeristenbelasting

1.150

1.336

1.450

Precariobelasting kabels en leidingen

731

731

731

Marktgelden

74

54

54

Begraafrechten

871

871

929

Leges

2.632

2.672

2.576

Totaal

26.742

26.948

30.215

De Belastingsamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht (BghU) verzorgt de heffing en inning van de belastingen en rechten voor onze gemeente, met uitzondering van de leges die vallen onder titel 1 van de Legesverordening (bijvoorbeeld reisdocumenten, rijbewijzen en huwelijken) en de precario op kabels en leidingen. In de volgende paragrafen zijn de voorlopige tarieven opgenomen.

De definitieve tarieven worden via de verordeningen aan de gemeenteraad voorgelegd.

Belastingen

In deze begroting onderscheiden wij de volgende belastingen: Onroerende zaakbelasting, hondenbelasting, toeristenbelasting, forensenbelasting en precariobelasting.  
Voor de belastingen, met uitzondering van de precariobelasting, hanteren wij de geharmoniseerde consumenten prijsindex (HICP) die bij de Kadernota is vastgesteld.

Rechten

In deze begroting onderscheiden wij de volgende rechten: Afvalstoffenheffing, rioolheffing, marktgelden, begraafrechten en leges.  

Voor de rechten hanteren wij in beginsel het uitgangspunt van 100% kostendekkende tarieven. Dit is de maximale uitnutting van de wettelijke mogelijkheden. Deze opbrengsten zijn bedoeld als een tegemoetkoming in de kosten.

ga terug