Begroting 2020-2023

Baten en lasten per taakveld

Eén van de doelstellingen van de vernieuwing BBV is om de vergelijkbaarheid te vergroten tussen de gemeenten. Dit wordt onder meer gedaan door de financiële inrichting van gemeenten meer te uniformeren. Daarnaast zijn de beleidsonderwerpen (taakvelden) meer gestandaardiseerd. Vanaf 2017 wordt zowel in de begroting als in de jaarrekening een overzicht opgenomen van de taakvelden die in totaal aansluiten bij de programma’s. De taakvelden zijn onderverdeeld naar verschillende kosten- en opbrengstensoorten. De definities van de kosten- en opbrengstensoorten zijn te raadplegen via www.vraagbaakiv3gemeenten.nl

Bedragen x (€ 1.000)

Nr

Omschrijving

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

0-1.

Bestuur

18

2.694

0

2.452

0

2.529

0

2.491

0-10

Mutaties reserves

1.542

2.570

189

2.386

90

76

84

76

0-2.

Burgerzaken

1.012

2.310

1.008

2.401

1.008

2.403

1.008

2.419

0-3.

Beheer overige gebouwen en gronden

2.825

1.112

609

961

237

1.108

237

1.196

0-4.

Overhead

354

14.681

354

14.658

354

14.365

354

14.453

0-5.

Treasury

683

-47

479

-371

460

-493

460

-585

0-61

OZB woningen

9.335

0

9.380

0

9.425

0

9.425

0

0-62

OZB niet-woningen

2.828

0

2.828

0

2.828

0

2.828

0

0-64

Belastingen overig

1.124

697

1.124

697

392

716

392

716

0-7.

Alg. uitkering en overige uitkeringen GF

64.885

0

65.008

0

64.406

0

64.908

0

0-8.

Overige baten en lasten

-39

664

-78

239

-117

238

-117

238

1-1.

Crisisbeheersing en brandweer

0

3.636

0

3.657

0

3.769

0

3.766

1-2.

Openbare orde en veiligheid

51

860

51

864

51

864

51

864

2-1.

Verkeer en vervoer

385

5.092

385

4.814

385

4.789

385

4.878

2-2.

Parkeren

17

0

17

0

17

0

17

0

2-5.

Openbaar vervoer

0

509

0

418

0

332

0

320

3-1.

Economische ontwikkeling

0

213

0

215

0

215

0

215

3-3.

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

208

210

208

210

208

210

208

210

3-4.

Economische promotie

1.450

58

1.450

59

1.450

59

1.450

59

4-1.

Openbaar basisonderwijs

1

182

1

182

1

182

1

182

4-2.

Onderwijshuisvesting

33

2.651

33

2.734

33

2.824

33

2.742

4-3.

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

360

1.505

360

1.481

360

1.465

360

1.465

5-1.

Sportbeleid en activering

0

361

0

351

0

350

0

350

5-2.

Sportaccommodaties

720

3.057

720

3.078

720

3.108

720

3.083

5-3.

Cult.presentatie, -productie en -partic.

66

526

66

521

66

516

66

511

5-4.

Musea

5

295

5

298

5

301

5

304

5-5.

Cultureel erfgoed

12

318

12

320

0

304

0

304

5-6.

Media

32

1.060

32

1.022

32

1.012

32

940

5-7.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

21

3.728

21

3.830

21

3.787

21

3.771

6-1.

Samenkracht en burgerparticipatie

402

3.849

382

3.654

362

3.615

362

3.614

6-2.

Wijkteams

0

2.855

0

2.849

0

2.815

0

2.815

6-3.

Inkomensregelingen

8.547

13.583

8.402

13.426

8.199

13.216

8.199

13.216

6-4.

Begeleide participatie

0

1.511

0

1.460

0

1.424

0

1.424

6-5.

Arbeidspariticipatie

0

577

0

621

0

603

0

585

6-6.

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

0

1.470

0

1.470

0

1.469

0

1.469

6-71

Maatwerkdienstverlening 18+

230

7.412

230

7.368

230

7.366

230

7.366

6-72

Maatwerkdienstverlening 18-

10

6.664

9

6.658

402

6.559

506

6.563

6-82

Geëscaleerde zorg 18-

0

7.595

0

7.595

0

7.595

0

7.595

7-1.

Volksgezondheid

10

1.832

10

1.768

10

1.768

10

1.768

7-2.

Riolering

7.609

5.606

7.724

5.722

7.459

5.457

7.504

5.502

7-3.

Afval

6.901

5.245

6.961

5.305

6.939

5.283

6.928

5.272

7-4.

Milieubeheer

0

1.754

0

1.807

0

1.807

0

1.807

7-5.

Begraafplaatsen en crematoria

930

800

930

802

930

794

930

793

8-1.

Ruimtelijke ordening

729

2.308

731

2.344

731

1.994

725

1.952

8-2.

Grondexploitatie(niet-bedrijventerreinen

491

243

2.347

228

0

-3

0

-8

8-3.

Wonen en bouwen

1.435

2.299

1.435

2.252

1.435

2.252

1.435

2.228

Eindtotaal

115.223

114.547

113.424

112.804

109.131

109.042

109.758

108.926

ga terug