Begroting 2020-2023

06. Welzijn, Cultuurhuizenbeleid en Nieuwkomers

Wat zijn de ontwikkelingen?

  • Inleiding

Voor een toelichting op de doelstellingen en het plaatje van de piramide verwijzen wij u naar de inleiding van programma 5. Verder vallen onder dit programma cultuurhuizen en de activiteiten voor nieuwkomers

We werken met het model van de piramide van eigen kracht. In de top zien we de individuele voorzieningen. In het middenstuk de collectieve voorzieningen en de toegang tot de zorg en ondersteuning en in het onderste deel de versterking van de sociale structuren in onze dorpen.
De integrale doelstellingen zijn opgenomen in programma 5.

In bijgaand schema ziet u in welke programma’s de onderdelen van de transformatie staan. Daarnaast valt een klein deel van de activiteiten ook onder de programma’s 3, 4 en 9.

In 2020 werken we de herijking van de beleidsuitgangspunten van het sociaal domein verder uit. Deze keuzes vertalen zich onder andere in nieuwe subsidieafspraken en een innovatieve inzet op gezondheid en preventie (zie hiervoor ook programma 7 en 9).

  • Nieuwe wetgeving

Regie op inburgering per 2021
De nieuwe Wet inburgering legt bij gemeenten de opdracht neer om voor elke nieuwkomer een brede intake te organiseren en de uitkomsten vast te leggen in een persoonlijk inburgeringsplan.
De wet vraagt ook dat gemeenten actief de voortgang monitoren. De brede intake wordt de basis waarmee voor elke nieuwkomer afzonderlijk wordt bepaald op welk niveau inburgering en toeleiding naar werk plaatsvinden. Alle nieuwkomers krijgen van de gemeente een taalaanbod dat past bij hun capaciteiten en leervermogen.

  • Verdere opgaven

Uitvoering ombuiging consultatiebureaus
We realiseren het besluit in de kadernota over het ombuigen van de kosten van huisvesting van de consultatiebureaus. Daarbij sluiten we aan bij de jeugdagenda en zetten we in op verbetering van samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd.

Programma Wonen en Zorg
In 2019 is het programmaplan Wonen en Zorg 'Thuis in de Wijk' vastgesteld. Met het programmaplan en De Woonzorgwijzer willen we bereiken dat ook mensen met een zorgbehoefte op een passende manier kunnen wonen in onze gemeente. Met het bijbehorende actieplan sturen we de komende jaren (2019-2022) op concrete resultaten. Hierdoor kunnen inwoners langer zelfstandig thuis wonen. Ook zijn er voldoende huurwoningen voor kwetsbare mensen en voldoende basisvoorzieningen in de dorpen.

Ontwikkelingen GGDrU
De GGDrU-prioriteiten voor de periode 2019-2023 zijn in het kader van preventie:
Kansrijk opgroeien, Gezonde leefomgeving en Langer gelukkig en gezond zelfstandig.
Met de aansluiting bij Health Hub Utrecht wil GGDrU verbinding leggen tussen de coalitie wijkgerichte preventie van Health Hub met de doelen en activiteiten uit de bestuursagenda.
Deze prioriteiten zijn verwerkt in de nota herijking uitgangspunten sociaal domein.

Cultuurhuizen

  • Multifunctionele Accommodatie (MFA Maarn)
    In 2019 stemde de raad in met de gebiedsontwikkeling MFA Maarn. In 2020 zetten we de voorbereidingsfase voort, met als speciale aandachtspunten betrokkenheid van inwoners, de sporthal en de bibliotheekfunctie.
  • De Binder (Leersum)
    De exploitatieovereenkomst met De Binder loopt eind 2020 af. Met inachtneming van de aanbestedingsregels start in 2020 een traject om een nieuwe overeenkomst te sluiten voor de komende jaren.

Nieuwkomers
We maken een vervolg op het actieplan 'Thuis in de Heuvelrug', waarin we de Wet inburgering uitwerken. Kaders daarbij zijn de middelen die we met de meicirculaire 2019 ontvingen.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 2.664

2,3 %

Baten

€ 61

0,1 %

ga terug