Begroting 2020-2023

09. Sport inclusief Sportaccommodaties, Kunst en Cultuur

Wat zijn de ontwikkelingen?

  • Inleiding

Vanuit dit programma subsidiëren we maatschappelijke organisaties die activiteiten uitvoeren op het gebied van sport, kunst en cultuur. Deze dragen bij aan de leefbaarheid en sociale samenhang in de dorpen. Daarnaast houden we sportaccommodaties in stand voor het gymnastiekonderwijs en de sportverenigingen.

  • Verdere opgaven

Ombuiging bibliotheek uitvoeren (per 2023)
Bij de bibliotheek moet een structurele ombuiging worden doorgevoerd van € 37.343,- in 2021 en 2022 en  € 107.495,- vanaf 2023. Samen met de bibliotheek kijken we naar mogelijkheden om in elk dorp een bibliotheekvoorziening te behouden. Daarbij wordt gedacht aan een kleinere behuizing, ruimtes delen, een bibliotheekbus en het ‘aanboren’ van andere financieringsbronnen. De gesprekken hierover worden in 2020 verder gevoerd.

Cultuurnota
In 2019 stelden we de Cultuurnota 'De Kunst van het Bloeien 2019-2022' vast. Er ligt een structureel bezuinigingsvoorstel voor om de uitgaven voor cultuursubsidies vanaf 2020 gedeeltelijk te verminderen. Dit heeft gevolgen voor de doelen die we in de nota hebben gesteld.

Ombuiging sport
In 2020 geven we uitvoering aan de ombuiging sport uit spoor 1 van € 100.000,-. In 2019 hebben we deze deels al gerealiseerd door de voordelen exploitatie van het golfterrein en de kapitaallasten investeringen sport (zie ook bij de kunstgrasvelden hieronder). De komende jaren wordt gewerkt aan de verduurzaming van de verlichting op sportaccommodaties door deze te vervangen door LED-verlichting. Hierbij kijken we naar mogelijkheden voor benutting van subsidies ter dekking van de beoogde investering.

In de tweede helft 2019 is als onderdeel van de ombuiging sport een capaciteitsonderzoek gestart voor zowel binnen- als buitensport en zwembaden. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek bekijken we de capaciteitsbehoefte voor onze gemeente.

Aanleg kunstgrasvelden
We geven uitvoering aan de aanleg van kunstgrasvelden conform de Nota Sportaccommodaties 2018-2022. Voor 2020 staat het levensverlengend onderhoud (revitalisatie) van het kunstgras gepland voor de volgende velden: hoofdveld KC Doorn, hoofdveld DEV Doorn, trainings-/wedstrijdveld 3 Shinty Driebergen en trainings-/wedstrijdveld 3 DHC Doorn. De geplande toplaagrenovatie van het natuurgras voetbalveld 4 van FC Driebergen in 2020 vervalt met de realisatie van het combi/rugbyveld.
De vervanging van veld 2 van DHC Doorn staat gepland in 2021. Hiervoor treffen wij in 2020 voorbereidingen.

Lokaal Sportakkoord
We hebben in 2019 subsidie aangevraagd en gekregen om een sportformateur aan te trekken.
Deze gaat in overleg met partijen uit de sport, jeugd en onderwijs, sociaal domein en bedrijfsleven om een lokaal sportakkoord op te stellen. Dit akkoord vloeit voort uit het landelijke sportakkoord. De hoofddoelstelling van het Sportakkoord is om de organisatie en financiën van de sport toekomstbestendig te maken.

Heuvelrug Sportief en Gezond
We gaan door met de buurtsportcoaches met behulp van de Brede Combinatieregeling. We werken hiervoor samen met Heuvelrug Sportief en Gezond. De inzet van de buurtsportcoaches stemmen we af binnen het Sociaal Domein om zo de verbinding te versterken.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 4.933

4,3 %

Baten

€ 817

0,7 %

ga terug