Begroting 2020-2023

Geprognosticeerde Balans

Conform de BBV-voorschriften presenteren we een geprognosticeerde balans.

(bedragen x € 1.000)

Prognose meerjarenbalans

2020

2021

2022

2023

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

1.327

1.159

1.007

860

Materiële vaste activa

159.414

162.673

162.021

164.085

Financiële vaste activa

5.562

1.649

1.643

1.638

Totaal vaste activa

166.302

165.481

164.671

166.583

Vlottende activa

Voorraden

5.164

11

11

11

Uitzettingen

12.356

12.356

12.356

12.356

Liquide middelen

0

0

0

0

Overlopende activa

4.984

4.984

4.984

4.984

Totaal vlottende activa

22.503

17.350

17.350

17.350

Totaal activa

188.805

182.831

182.021

183.933

Passiva

Vaste passiva

Reserves

13.545

16.418

17.025

17.105

Resultaat boekjaar

677

620

89

833

Voorzieningen

9.172

8.543

8.284

8.004

Vaste schuld

136.985

128.955

128.454

129.831

Totaal vaste passiva

160.379

154.536

153.851

155.773

Vlottende passiva

Vlottende schuld

19.635

19.503

19.379

19.369

Overlopende passiva

8.791

8.791

8.791

8.791

Totaal vlottende passiva

28.426

28.294

28.170

28.160

Totaal passiva

188.805

182.831

182.021

183.933

ga terug