Begroting 2020-2023

Ombuigingen

Inleiding

Gemeente Utrechtse Heuvelrug wil een duurzaam financieel gezonde gemeente zijn, met een betaalbaar Sociaal Domein. Hiervoor zijn  scherpe keuzes nodig die leiden tot ombuigingen van € 4,3 miljoen en tot schuldreductie. Wij hebben na consultatie van uw raad, en op basis van consultatie van inwoners, een maatregelenpakket samengesteld. De raad heeft met de Kadernota 2020-2023 al een aantal van deze ingrijpende maatregelen vastgesteld. Aanvullend daarop doen wij  in deze begroting nog aanvullende voorstellen om een begroting aan te bieden met een positief saldo
Belangrijke uitgangspunten bij het opstellen van het maatregelenpakket waren: het zoveel mogelijk in tact houden van voorzieningen, het voorzichtig zijn met het maken van onomkeerbare keuzes, het benutten van de kracht van de samenleving en het efficiënter inrichten van dienstverlening en bedrijfsvoering. In deze paragraaf brengen wij, omdat de maatregelen betrekking hebben op alle programma’s, samengevat het pakket aan voorgestelde maatregelen in beeld.

Samenvattende conclusie

Het pakket aan ombuigingsmaatregelen leidt tot een meerjarig sluitende begroting met een begrotingsoverschot van circa 0,7 miljoen euro in 2020. Het pakket aan maatregelen, dat volledig in de meerjarenbegroting is verwerkt, bestaat uit een combinatie van lagere lasten en hogere baten. Via de Planning- en Controlecyclus informeren wij u periodiek over de voortgang van de realisatie.

Sturingsmodel

Voor sturing op de realisatie van het pakket aan ombuigingsmaatregelen hebben wij een project-structuur ingericht. Deze bestaat uit een overall stuurgroep met leden van de taskforce sociaal domein en de projectgroep ombuigingen Spoor 3. Gezamenlijk hebben zij de opdracht gekregen om zorg te dragen voor volledige realisatie van alle ombuigingsmaatregelen. Via de reguliere P&C documenten rapporteren wij periodiek aan u over de voortgang van realisatie van ombuigingen.

Realisatie ombuigingen uitgesplitst per maatregel

Om een begroting met een positief saldo te realiseren hebben wij feitelijk 4 sporen bewandeld: :

  • De Taskforce sociaal domein
  • Spoor 2 (inzet van ombuigingen  welke in eerste aanleg bedoeld waren voor intensivering van nieuw beleid maar feitelijk ingezet zijn voor het realiseren van een sluitende begroting):
  • Spoor 3 waarbij ook de inwoners zijn geconsulteerd:.
  • Van Kadernota / RIB meicirculaire 2019 naar een begroting met een positief saldo van tenminste € 500.000 in 2020.

Per ombuigingsoperatie worden de maatregelen toegelicht. De nummering verwijst naar het nummer van het ombuigingsspoor. De ombuigingsvoorstellen die in de sporen 2 en 3 niet feitelijk tot een ombuiging leiden, zijn niet in het overzicht opgenomen.

ga terug