Begroting 2020-2023

Verbonden Partijen

Financiële gegevens verbonden partijen

Omdat er meer inzicht wordt verlangd in de verbonden partijen zodat de 'grip' kan worden vergroot, is een format ontwikkeld voor de informatie die de verbonden partijen verstrekken. Dit format is gebaseerd op de in het BBV opgenomen eisen voor de te verstrekken informatie en maakt onderdeel uit van deze paragraaf.
In onderstaand overzicht worden de financiële gegevens van de verbonden partijen weergegeven:

Overzicht gemeenschappelijke regelingen

(bedragen x € 1.000)

Naam

Bijdrage

Prognose Eigen vermogen

Prognose Vreemd vermogen

Verwacht resultaat voor bestemming 2020

werkelijk 2018

raming 2019 1)

raming 2020 2)

begin 2020

eind
2020

begin 2020

eind
2020

Gemeenschappelijke regelingen

1.

Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht

184

196

239

167

155

0

0

0

2.

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

2.936

3.125

3.181

6.405

6.308

71.131

73.375

0

3.

Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI)

2.830

2.689

2.766

241

241

2.134

1.630

0

4.

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht

1.475

1.651

1.674

3.328

2.756

16.561

15.941

0

5.

Afval Verwijdering Utrecht (AVU)

1.332

1.486

1.680

350

350

11.783

12.109

0

6.

Omgevingsdienst NWU-ZOU (ODrU)

886

981

959

915

729

7.147

7.049

8

7.

Regionale ICT Dienst Utrecht (RID)

1.378

1.636

1.751

40

30

7.060

6.470

10

8.

Belastingsamenwerking gemeenten hoogheemraadschap Utrecht (BghU)

645

654

670

346

501

1.344

1.054

155

Gemeenschappelijke regelingen in liquidatie

9.

Gasdistributie Zeist en Omstreken (GZO) in liquidatie

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

PM

PM

0

0

0

Vennootschappen en coöperaties

10.

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

PM

PM

PM

PM

PM

11.

Vitens NV

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

PM

PM

PM

PM

PM

12.

Biga BV

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

9.183

8.393

PM

PM

PM

13.

Lange Dreef C.V.

0

0

0

-183

161

930

0

344

Vennootschappen in liquidatie

n.v.t.

Stichtingen en verenigingen

14.

Wereldkidz

0

0

0

4.529

4.532

4.735

4.031

3

15.

Stichting Sociale Dorpsteams Utrechtse Heuvelrug

1.800

3.209

3.453

0

0

0

0

0

Stichtingen en verenigingen in liquidatie

n.v.t.

Overige verbonden partijen en overige samenwerkingsvormen

16.

U10

n.v.t.

59

60

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Totaal

13.466

15.686

16.433

1) Raming 2019 is op basis van de bijgestelde gemeentebegroting 2019

2) Raming 2020 is op basis van de jaarschijf 2020 in de concept meerjarenbegroting 2020-2023